Rab Ki Howe Sana

Artist: | Albums:Rab ki howe sanna
Hamesha Rab ki howe sanna -- (2)

1. Rab ki howe madah sarai -- (2)
Uske naam ki sanna -- (2) -- Hamesha

2. Rab ke ghar mai howe sitaish -- (2)
Uski humdoo sanna -- (2) -- Hamesha

3. Jai ke zoor se phunko narshinge -- (2)
Barbat been baja -- (2) -- Hamesha

4. Taar dar saajo par raagni chedo -- (2)
Duff aur thabla baja -- (2) -- Hamesha

5. Bansuri per suna sure surili -- (2)
Jhan jhan jhanj baja -- (2) -- Hamesha

6. Kaamo mai hai wo kaisa kadir -- (2)
Uski kudrat bata -- (2) -- Hamesha

7. Saare milkar thali bajao -- (2)
Gaao rab ki sanna -- (2) -- Hamesha


;